Di-Daoine

Di-Daoine madainn bha an t-sìde glè fhuar. ‘N uair a chaidh mise a-mach air an doras madainn di-daoine, chunnaic mi air a’ fheur. Bha an feur geal – bha reòthadh ann. Chunnaic mi air na cearcan agus na tunnagan cuideachd agus thug mi biadh orra.

Dh’ithe mi breacaist agus thug mi mo leabharachan ann mo mhalaid. An uair sin, bha seachd uairean ‘is dà-fichead mionaidean ann. Chluiche mi bheagan fidheal. Bidh Latha Saoghal na Fidheal* ann aig direadh na seachdaine agus cluichidh mi fidheal anns an Sruighlea le Comunn Fidheal Albainn Adelaide**.

Aig ochd uairean air a’ mhadainn, dh’fhalbh mise a-steach air a’ chàr le m’ athair. Chaidh sinn le càr mu deich mionaidean ‘s dà-fichead agus thàinig mi dhan oilthigh mu naoi uairean air a’ mhadainn.

Bha leasan gramair ann air a’ mhadainn agus thuirt am maighstear-sgoile rinn mu dheidhinn independent agus dependant clauses, agus bha sinn a’ diagramachadh* an leabhar Peadar a h-Aon às a’ bhìoball. Bha ceithir uairean ann anns an leasan agus dh’fhalbh mi dhachaidh aig aon uair feasgar, ach dh’òl sinn taì agus cafaidh aig aon uair deag air a’ mhadainn.

Bu toil leam a’ dèanamh diagram le Greugais, a’ chiadh chànan an Tiomnadh Nuadh. Tha bìoball Ameireaganach againn aig an oilthigh – uill, tha bìoball Ameireaganach aig mo thidsear, ‘s e Ameireaganach a th’ ann – agus cha toil leam e.

*World Fiddle Day

**Adelaide Scottish Fiddle Club

***diagramming. Aig an Sgoil-Nàiseanta, thuirt iad rinn, “‘N uair a nach fìos sibh verb anns a’ Ghàidhlig, canaibh -achadh. Mar eisempleir, ‘n uair a tha sibh a’ lorg air Google, tha sibh a’ googlachadh.”

Advertisements

One thought on “Di-Daoine

  1. […] Òraid 13.05.2015 – Di-Daoine […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s