Dornais agus Dealbhan

Seo cupla dealbhan as an Sgoil-Naiseanta. Faodaidh sibh seall air dealbhan eile an-seo no an-seo.

h-uile daoine aig an sgoil

h-uile daoine aig an sgoil

tha dreasa gorm ormsa

tha dreasa gorm ormsa

tha Mairead, an darna an-seo, as an Adelaide

tha Mairead, an darna an-seo, as an Adelaide

tha mise a' suidhe eadar Eden agus Seonag. 'S e native speaker agus tidser a th' ann Seonag

tha mise a’ suidhe eadar Eden agus Seonag. ‘S e native speaker agus tidser a th’ ann Seonag

Comunn Gaidhlig Astrailia – http://www.ozgaelic.org/

Faclair math Gaidhlig air an loidhne – http://www2.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/sbg/lorg.php

Tha foram airson daoine ag ionnsachadh Gaidhlig an-seo – http://www.foramnagaidhlig.net/

‘S e caileag og ann an Alba a tha ann an Romy, agus tha YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UCTelsunftpnisc5bkLqOL6Q agus blog a th’ air http://ismiseromy.svbtle.com/

Tha program-telebhisean “Speaking Our Language” ann an YouTube an-seo – https://www.youtube.com/user/MacSteaphain

Tha fiolman Gaidhlig ann an YouTube an-seo – https://www.youtube.com/channel/UCQ9XDtCSjECca3J-pwCb7dg

Agus seo dalek:

Carson a tha mi ag ionnseachadh Gàidhlig?

Tha mi a’ fuirich ann an Astràilia-a-Deas, agus chan eil Gàidhlig aig duine sam bith an-seo a-riamh. Chan eil Gàidhlig aig mo phàrantain, tha Beurla mo cheud chànan agus thuirt sinn Gearmailtis anns an sgoil. Carson a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig?

‘S e cèist math a th’ ann. Uill, ‘s e cànan mo sheanmhair a th’ ann a’ Ghàidhlig – ‘s e às a’ Sheallainn Nuadh a bha i. Dh’fhuirich ise ann an Alba, ach tàinig mo phàrantain dh’Astràilia ‘n uair a bha mi òg. Cha robh mòran Gàidhlig agam ‘n uair a dh’fhalbh sinn bh’ Alba agus cha do chunnaic mi air mo sheanmhair ach Nollaig no dhà.

‘N uair a bha mi anns an àrd-sgoil, thùirt mo chairdean rium, “Oh, ich kann English prechen, ich kann Hochdeutsch sprechen, und ich kann die Sprache meiner Groβeltern (Baorisch oder Schwäbisch oder Plattdeutsch) sprechen” – “Tha Beurla agam, tha Gearmailtis agam, agus tha cànan mo sheanpàrantain agam.” Agus shmaoinich mise, “Carson nach eil cànan mo sheanpàrantain-fhèin agam?”

Uill, bha eòlach agam air clàs beagan Gàidhlig ann an Adelaide, am baile mòr Astràilia-a-Deas, agus chaidh mi dhan clàs madainn di-màirt ‘n uair a bha mi sia blidhnaichean deug d’ aois, ‘n uair a bha mi anns a’ chlàs aon-dheug anns an àrd-sgoil. Chan e mòran daoine anns a’ chlas agus chan robh tìdsear againn idir, ach ‘s e preasantairean1 air an rèidio (Rèidio Albannach Astràilia-a-Deas) a th’ann na daoine eile anns a’ chlàs agus feum iad can beagan Gàidhlig air a’ phrògram. (‘S e prògram air an “ethnic radio station” a th’ ann agus feum cànan eile air h-uile prògram).

Cha do dh’ ionnsachadh mi ach beagan Gàidhlig anns a’ chlàs Ghàidhlig Astràilia-a-Deas agus chlàraich mi air An Cùrsa Inntrigidh le Sabhal Mòr Ostaig (an colaisde Ghàidhlig ann an Alba) Faoilleach2 an-uiridh. Bha mise a’ smaoinichadh “ò, tha e deacair, ‘n uair a ionnsachaidh mi cànan air a’ fòn” (‘s e SOTA Kid3 a th’ annam agus dh’ionnsachadh mi cànanan air a’ fòn aig an sgoil).

Ach ‘s e cùrsa glè mhath a th’ ann An Cùrsa Inntrigidh. Chuala sinn air còmhradhan air CD agus dèanamh sinn cèistean anns an Leabhar-Obraich gach seachdain, agus bha Clas-Fòn againn gach seachdain cuideachd. Anns a’ Chlas-Fòn thuirt sinn mòran ris an tìdsear agus na h-oileanach eile agus dèanamh sinn comhradhan. Tha trì earrann anns a’ chùrsa agus chan eil earrannan eile ann a-nis, ach tha mise a’ clàraich air An Cùrsa Adhartais a-nis. ‘S e Joy Dunlop a bh’ air mo thìdsear agus ‘s e tìdsear glè glè glè glè mhath a th’ innte! Tha mi an dòchas gum bi Joy mo thìdsear anns a’ Chùrsa Adhartais!

Seo mo thidsear:

Chaidh mi dhan Sgoil-Ghàidhlig Nàiseanta an-uiridh anns an t-earrach. Bha e anns a’ Mheall Bùirn agus sgrìobh mi mòran mu dheidhinn an Sgoil an-seo. ‘S docha gun do theid mi dhan Sgoil am bliadhn’.

Uill, carson a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig? Chan eil fìos agam!

1 presenters. A bheil facal Ghàidhlig a th’ ann?

2 an cheud mìos na bliadhna.

3 dh’ionnsachadh mi leis an “Sgoil Theò” (School of the Air) ‘n uair a bha mi òg.

This Weekend’s Food

It’s been a while since I’ve done a food post, hasn’t it? You can read some of my past cooking adventures here: fried rice, spaghetti bolognaise, apricot chicken, leftovers pasta, and “sausage men“.

In the wake of yesterday’s chapel shared lunch “bring a soup” at uni, where we went with a saucepan of pumpkin, carrot and sweep potato soup, and came back with half a saucepan of someone else’s tomato soup, we wondered what to do with it. We’re having guests over for lunch both days this weekend, and inspiration struck us: butter chicken!

The recipe was simple enough: about two cups of tomato soup, a scoop of butter (or, in our case, Nuttelex), chopped chicken and carrots, and several shakes each of ginger, cumin, cloves, cardamom, cinnamon, paprika, and black pepper. It all went into the crock-pot and simmered overnight.

Unfortunately, I didn’t think to take any pictures before it was almost all eaten up. It went down very well, but there was just enough left to put in a lunchbox for Tuesday:

Tuesday's Lunch

Tuesday’s Lunch

Our other planned meal for the weekend is Steak and Kidney Pie. I don’t think I’ve had that since I was about 8 and my grandmother made it in the UK. The filling is simple enough: steak and lamb kidneys, both chopped roughly, finely chopped onion, and gravy powder, again left in the crock-pot to simmer overnight.

Here’s the finished product:

DSCN2374small

It’s just puff pastry from the shops (one day, I’m going to put up a post with home-made pastry…), and I did a double layer so they would stand up by themselves. I actually cooked them in saucepans lined with baking paper. There was a little filling left over, so I made little baby pies:

DSCN2375small

I don’t know if you can see the letters on the top: BC for Butter Chicken and SK for Steak and Kidney. Here’s a close-up of a baby Steak and Kidney pie:

DSCN2376small

 

I might add some more pictures tomorrow afternoon, if I remember to take some as the pies are served.

 

 

Fun with Greek

11pointpodium72Meet the Professor. He lives in the margins of my Greek textbook, and until I receive evidence to the contrary, I’m going to assume he is an accurate representation of what William Mounce, the author of the textbook, looks like.

The Professor pops up every page or so to tell me interesting and not-so-interesting things about Greek. As an example of the not-so-interesting things, on page 39, he told me, “Alternate forms of the same word, like ού, oύκ, and oύχ, are called ‘allomorphs’.”

For the first few chapters, the Professor taught me to say “hello” and “goodbye”, and other smalltalk. Then he moved on to numbers and the books of the Bible. Most recently, he’s taught me these two fun things:

Jesus Love Me
ό ‘Iησοϋς με άγαπά   (ho Yesous me agapa)  Jesus loves me
öτι γραφή κηρύσσει   (hoti grafe kerussay)     because Scripture says
παιδία είσιν αύτώ      (peydia aysin auto)        children are to him
άσθένουσι δύναται    (asthenoosi dunatey)     they are weak, he is strong

ναί, ‘Iησούς άγαπά    (ney, Yesous agapa)     yes, Jesus loves
ναί, ‘Iησούς άγαπά    (ney, Yesous agapa)     yes, Jesus loves
ναί, ‘Iησούς άγαπά    (ney, Yesous agapa)     yes, Jesus loves
ή γραφή κηρύσσει     (he grafe kerussay)       the Scripture says

You can find the music and words here and listen to Mounce singing it here.

The Prayer of a Greek Student
Πάτερ ήμών, ό έν τοίς ούρανοίς,
ϊσθι μεθ’ ήμών ταύτη τη ώρα,
βοήθει ήμίν μανθάνουσιν τήν ‘Eλληνικήν γλώσσαν,
δίδασκε ήμίν τόν λόγον σου,
έν τώ όνόματι τού ‘Iησους Xpιστού προσευχόμεθα,
άμήν.

(pater hemon, ho en toys ooranois)
(isthi meth hemon en taute te hora)
(boethay hemin manthanousin ten elleniken glossan)
(didaske hemin ton logon soo)
(en to onomati tou yesou khristou proseukhometha)
(amen)

Our Father, who is in heaven,
be with us in this hour,
help us who are learning the Greek language,
teach us your word,
in the name of Jesus Christ we pray,
amen.