Ceilidhean agus Dannsan Bhùish

Seo an t-òraid an t-seachdain seo. Bha an topaic “An gabh thu-fhèin pàirt ann an cèilidh fhathast am-bliadhna?”

Shgrìobh mi mu dheidhinn ceilidhean an-uiridh an-seo.

Uill, cha do ghabh mi-fhìn pàirt ann an cèilidh fhathast am-bliadhna seo. Chan eil mòran ceilidhean ann an-seo, ach bidh bush dance ann gach trì no ceithir seachdaine, agus gabhaidh mi pàirt ann am bush dance a-nis ‘is a-rithist.

Aig a’ dannsa buish, nì sinn dannsa, agus cluiche mise fidheall airson na dannsan. Eadar na dannsan, gabhidh na clann dàin, agus seinnidh mo charaid agus daoine eile òran Astràilianach. Tha bush dances coltach ri cèilidhean agus tha an ceòl agus na dannsan coltach cuideachd.

Chan eil ach aon cèilidh gach bliadhna, tha mise a’ smaoneachadh, aig an sgoil-ghàidhlig nàiseanta gach earraich. Aig a’ chèilidh aig an sgoil nàiseanta, seinnibh sinn òrain ghàidhlig, cluichidh mise agus mo charaid fidheall, agus gabhaibh Seònag no Raoghall sgeulachd.

Seo dealbhan às am dannsa bush an-uiridh:

“An Drongan” (The Drongo)

Heal and Toe Polka

Heal and Toe Polka

Comhlan Bhuish (Bush Band)

Comhlan Bhuish (Bush Band)

Fidhlear Bheag (Little Fiddler)

Fidhlear Bheag (Little Fiddler)

Here’s a translation (since I’ve received complaints):

This is this week’s monologue. The topic was “Have you had a part in a ceilidh already this year?” I’ve written about ceilidhs previous here.

Well, I haven’t had a part in a ceilidh already this year. There aren’t many ceilidhs here, but there are bush dances every few weeks, and I have a part in them ever now and again.

At bush dances, we dance, and I play fiddle for the dances. Between the dances, the children recite poems, and my friend and other people sing Australian songs. Bush dances are similar to ceilidhs and the music and the dances are similar, too. (Seriously, the music is practically identical, except for a few tunes. Many of the dances are exactly the same).

There’s only one ceilidh each year, as far as I know, at the National Gaelic School each spring. At the ceilidh at the National School, we sing Gaelic songs, my friend and I play fiddle, and Seonag or Raoghall tell us a story in Gaelic.

The pictures above are from last year’s Homeschool Bush Dance.

Advertisements

One thought on “Ceilidhean agus Dannsan Bhùish

  1. […] Òraid 09.09.2015 – Cèilidhean agus Dannsan Bhùsh […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s