Tha mi nam Fhidhealair

Seo an topaic a bh’ ann an seachdain: “A bheil thu fhèin nad bhàrd, nad sheinneadair, nad sgeulaiche, no nad phìobair? An can daoine eile gu bheil?”

Seo m’ òraid:

Tha mise nam fhidhealair. Tha mise a’ smaoineachadh gun can daoine eile gur e fidhealair annam cuideachd. Uill, chan eil mi nam “violinist” gu dearbh!

Aig deireadh na seachdaine, chaidh mi dhan “Champa Fidheal Earraich comhla ri Caitrìona Fhriseal” anns an t-Srath na h-Albainn. Bha mu dhà fhichead daoine eile ann an-sin às h-uile na h-Astràilia, agus bha ceithir tìdsearan ann cuideachd. Tha Caitrìona na fidhealair Albannach, agus ‘s e fidhealair Eireannach a th’ ann Tim agus ‘s e fidhealair bluegrass a th’ ann Trev. Bha Donnchadh na accompanist cuideachd.

‘S e mu ceithir làithean a fuirich sinn aig a’ champa anns an t-Srath na h-Albainn agus dh’ionnsaich sinn mòran òrain ùr. Feasgar di-Sathuirne chaidh sinn dhan bhaile agus ghabh sinn cuirm-ciùil aig an eaglais. Bha mòran daoine às Srath na h-Albainn aig a’ chuirm-ciùil agus bha toil leotha e. Tha Caitrìona às Srath na h-Albainn, ach ‘s e baile gu math beag a th’ ann. Tha mise a’ fuirich faisg air Strath cuideachd agus ‘s toil leam a’ champa fidheal earraich gu dearbh!!!!

Fiddle

This week’s topic was: “Are you a poet, a singer, a story-teller, or a piper? Do others say so?”

This was my monologue:

I’m a fiddler. I think other people would say I’m a fiddler, too. Well, I’m not a violinist, anyway!

On the weekend, I went to Cathy Fraiser’s Spring Fiddle Camp in Strathalbyn. There were about forty others there from all over Australia, and there were four teachers. Cathy is a Scottish fiddler, Tim is an Irish fiddler, and Trev was a bluegrass fiddler. Duncan is an accompanist, as well.

We were at the camp in Strathalbyn for about four days and we learnt many new songs. On Saturday evening, we went into town and gave a concert in the church hall. There were lots of Strathablynites at the concert and they enjoyed it. Catherine is from Strathalbyn, but it’s a reasonably small town. I live near Strath, too, and I love Spring Fiddle Camp!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s