An Sgoil-Ghàidhlig Nàiseanta 2015

‘S e an Sgoil-Ghàidhlig Nàiseanta a bh’ ann aig deireadh nan seachdaine!

Bha ‘n Sgoil anns a’ Mheall Bùirn agus dhràibh mi dol. Dh’èirigh mi tràth di-haoine agus dhràibh mi le mo mhathair agus mo phuithir dhan Mheall Bùirn. Bu toil le mo phuithir a bhios ag ionnsachadh aig Oilthigh Deakin anns a’ Dìoloinn agus chan e Dìoloinn cho fada bho ‘n Mheall Bùirn. Dhràibh sinn deich uireann à Adelaide dhan Mheall Bùirn.

(Cèist beag a dh’Albannaich: Mar a dhràibheas sibh deich uireann, càit’ a’ bhios sibh?)

Thàinig mi dhan Mheall Bùirn mu seachd uireann feasgar di-haoine agus rinn sinn “fàilte activities”. Dh’innis h-uile duine dhuinn an h-ainmean, an àite far a bheil iad a’ fuireach, an obair aca, agus aon “ceangal”. Cha robh na ceangalan ceangalan ceart, ach bha iad “mionaidean rathaid Dhamascus”, agus dh’innis mi do na daoine eile mu dheidhinn an uair a sheinneas mo thìdsear le SMO an t-òran Nabaidh.

An uair sin, sheinn sinn “Suas leis a’ Ghàidhlig”, agus chaidh sinn dhan cidsean, tì a dh’òl agus briosgaidean a dh’ith. Chunnaic mi aig cùplan daoine às an sgoil an-uiridh agus thuirt mi ri na tìdsearan cuideachd.

Madainn di-sathuirne thòisich sinn na leasanan. Bha tri clàsaichean ann – ‘s e clàs na beginners a bh’ ann Clàs a h-Aon, ‘s e intermediate clàs a bh’ ann Clàs a Dhà, agus ‘s e clàs adhartais a bh’ ann Clàs a Tri.

Bha mise ann Chlàs a Tri agus anns a’ chiad leasan, le Raghnall, dh’ionnsaich sinn mu idioms le prepositions. Anns an darna leasan, le Seonaidh, dhèan sinn pàipearan-obraich, anns na treas leasan, dhèan sinn còmhradh, agus anns a’ ceithramh leasan, leugh sinn leabhar às am Museum Albainn. An uair sin, ‘s e plenary a bh’ ann agus dh’ionnsaich sinn blas le Seonag.

An dèidh an sùipear, bha cèilidh ann! Ghabh cùplan daoine bàrdachd agus sheinn sinn puirt-a-beul ‘n uair a dhannsa fear eile an Highland Fling. ‘S e “brochan lom” a th’ air an òrain a sheinneas sinn. Chluiche mise beagan fidheal agus ghabh mi cùplan òrain cuideachd.

(Thuirt Seonag ruim, “Ò, ‘s e seinneadair math a th’ annad; feum thu thàinig do ‘n Meall Bùirn agus feum thu seinn anns a’ Choisir Ghàidhlig Bhioctoiria!” ‘S e maighstear-choisir a th’ innte. Ach bha eagal orm aig an toiseach nan òrain agus cha do ghabh mi òrain air daoine eile a-riamh.)

Madainn di-dòmhnaich bha cearcall còmhradh le Clàsaichean a Dhà agus a Tri. Dh’ith sinn dìnnear agus chluiche h-uile daoine “fichead cèistean” (“an e ainmhidh, glasraich, no mèinneach a th’ ann?”)

An uair sinn, bha ‘n Sgoil deiseal. Bha mi uabhasach brònach! Uill, tha mi uabhasach brònach a-nis fhathast. Tha sinn a’ dràibheadh dhachaigh a-nis agus fuirichidh sinn ann an Nhill a-nochd.

Advertisements

2 thoughts on “An Sgoil-Ghàidhlig Nàiseanta 2015

  1. […] dealbhan eile ann an-seo agus faod sibh mòran leughadh asam an-seo agus as Comunn Gàidhlig Astràilia […]

  2. […] last year at the Sgoil Nàiseanta, there was a Welsh-speaking girl there. Since we were about the same age, we ended up sharing a […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s