Samhradh agus Nollaig

Bha cùplan cèistean ann an seachdain a fhreagairt mi – cèistean mu dheidhinn earrach, samhradh, agus Nollaig. (Bha iongantas agam gun robh na topaicean seo còmhla ri chèile – tha Nollaig ann an geamhradh anns an Alba).

‘N uair a thig an t-earrach far a bheil thu-fhèin a’ fuireach, an tig na h-eòin a sheinn anns na craobhan? Dè nì thusa (agus daoine eile anns an àite far a bheil thu a’ fuireach) a h-uile bliadhna ‘n uair a thig an t-earrach?

Thig na eòin gu dearbh, ach ‘n uair a thug an t-earrach far a bheil mi-fhìn a’ fuireach, thug na còalas a dhean cobhart anns na craobhan cuideachd. H-uile bliadhna anns an earraich, bheir sinn piosan fioghar agus duilleagan agus ruideigin eile às an talamh. Feum iad loisg nas furasda, mura bhios tèin ann. ‘S e “fire-proofing” a th’ air.

‘N uair a thig an samhradh, am faic sibh a’ ghrian a h-uile latha? An tig na cuileagan agus an dèan daoine snàmh a-muigh? ‘N uair a thig na làithean blàtha, dè nì thu-fhèin agus dè nì daoine eile?

Chi sinn a’ ghrian gach latha gu dearbh! ‘N uair a thig an samhradh, cha bhi uisge ann idir, chì sinn a’ ghrian a h-uile latha, agus bidh mi loisgailte leis a’ ghrian mura thig mi a-mach ach deich mionaidean! Thig na cuileagan agus na mòsaidhean*.

Nì sinn snàmh gu dearbh! Anns an earrach, ‘n uair a bhios uisge ann, snàmh sinn anns an loch, ach anns an t-samhradh, snàmh sinn aig an tràigh. ‘N uair a bhios làithean nas blàithe ann, fosgailtidh sinn an doras agus na h-uinneagan agus cuiridh sinn plaidean anns na h-uinneagan agus fosgailtidh sinn an solas agus ithidh sinn meall-bhucan. A-nis ‘is a-rithist, ‘n uair a bhios an latha uabhasach blàth, tèid sinn dhan thaigh-dealbh, far a bheil uidheam-fhuarachaidh math ann!

* tairbheannan-bìdeadh; ‘s e “creathlag innseanach” a th’ air anns a’ Ghàidhlig Alba.

A bheil duine sam bith a’ fuireach còmhla riut a bhios an dùil, ‘n uair a thig an geamhradh am-bliadhna, gun tig Bodach na Nollaige?

Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil m’ athair an dùil, ‘n uair a thig an t-samhradh am-bliadhna, gun tig Bodach na Nollaige. Ach ‘s coma le mo phiuthir ‘is mise, agus cha bhi stocainn aig ar athair!

Am faigh thu-fhèin toidhlac aig an Nollaig? Cò bheir todhlac dhuit? Saoil dè gheibh thu? Agus an toir thu-fhèin thiodhlac Nollaige do chuideigin? Ma nì thu sin, cò dha a bheir thu tiodhlac? Dè bheir thu dha/dhi/dhaibh? Cuin’ a bheir sibh tiodhlacan dha chèile anns an teaghlach agadsa? ‘S docha nach dèan an teaghlach agadsa sin idir, agus gun dèan sibh rudeigin eile. Dè nì sibhse?

Gheibh mi-fhìn tiodhlac aig an Nollaig. Bheir mo phàrantain ‘is mo phuithir tiodhlac dhòmh. Bu toigh leam baga ùr a gheibh am bliadhna. Tèid mi dhan dùthaich eile ann am Faoilleach agus tha mo bhaga sean agus briste.

Bheir mise tiodhlacan Nollaige do mo mhathair, m’ athair, mo phuithir agus mo sheanair. Bheir mi leabhar do mo sheanair agus Lego Doctor Who do mo phuithir (tha mi a’ smaoineachadh, co-dhiugh!). Bheir sinn na tiodhlacan dha chèile an dèidh dìnnear Latha na Nollaige. Tèid sinn dhan eaglais madainn nan Nollaig, agus ‘s docha gun tèid sinn dhan tràigh Latha Bhocsaidh*.

* an latha an dèidh Latha nan Nollaig.

lathabhocsaidhchridheil

Advertisements

2 thoughts on “Samhradh agus Nollaig

  1. Am bi thu a’ dèanamh Cursa Ardhtais aig SMO? 🙂

  2. Rachel says:

    Bithidh. Bidh mi a’ dèanamh an Cùrsa Adhartais a-nis – Modal a Dhà an-dràsd’. Cuiridh mi na cèistean a fregairt mi airson òraid anns mo bhlog gach seachdain – mar am post seo. A bheil sibh-fhèin a’ dèanamh e, no an d’ rinn sibh e?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s