Nàbaidh?

Anns a’ chlàs a-raoir, dh’innis mo thìdsear dhuinn,

“‘N uair a chì sibh air accent, feum sibh quadruple the length. Èistibh: Nà-à-àbaidh, everybody needs good nà-à-à-à-àbaidh…”

Uill, seo dhà rudan a smaoineach mise:

A h-Aon: tha fuaim “nàbaidh” coltach ri “nappy”, agus ‘s e drathais leanaibh a th’ ann “nappy” anns a’ Bheurla Astràilianach.

A Dhà: Cha do sheall mi air caibideal “Nàbaidh” idir. Chan eil eòlach agam ri duine sam bith a’ sealltainn air “Nàbaidh”. Tha mi a’ smaoineachadh gum bheil nas motha daoine anns a’ RA a’ sealltainn air “Nàbaidh” na daoine anns Astràilia.

Air an adhbhar sin, seo sgrùdadh beag mu dheidhinn “Nàbaidh”.

In class last night, my teacher told us,

“When you see an accent, you need to quadruple the length. Listen: Nà-à-àbaidh, everybody needs good nà-à-à-à-àbaidh…”

Well, here are two things I thought when that happened:

Thing One: “nàbaidh” (Gaelic for “neighbours”) sounds like “nappy”, which is (Australian) English for a baby’s underwear.

Thing Two: I’ve never seen an episode of “Neighbours”. I don’t know anyone who watches “Neighbours”. I think more people in the UK watch “Neighbours” than people in Australia.

Therefore, here’s a short survey about “Neighbours”.

Advertisements